ELISABET HEIGARDPSYKOTERAPI & UTVECKLING
Välkommen Verksamhet

• Psykoterapi

Kognitiv och beteendeinriktad terapi, KBT


Psykodynamisk psykoterapi

EMDR och traumabearbetning

• Avspänning, meditation,
hypnosmetodik och andra
tilläggsmetoder

• Konsultation, chefstöd, coachning

• Handledning

Kognitiv och beteendeinriktad terapi, KBT

Kognitiv och beteendeinriktad terapi utgår ifrån att våra tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner påverkas av mönster som grundläggs tidigt i livet. Terapin tar sikte på att förstå och förändra de mönster som på olika sätt är destruktiva för individen. Det kan handla om att förändra sina föreställningar om sig själv och omvärlden, att förändra sitt beteende, och om att utveckla nya förhållningssätt till problematiska upplevelser, t ex olika former av stress- och ångesthantering.

Terapimetoden är målinriktad, vanligtvis tidsbegränsad och bygger på en samarbetsrelation mellan terapeut och patient. Den är lösningsfokuserad och utgår från situationen här och nu. Historiska återblickar görs för att förstå hela problembilden och se den i sitt sammanhang samt för att bearbeta viktiga händelser. Vid allvarligare problem, svårare livshistoria eller traumatiska upplevelser krävs en djupare bearbetning som pågår över längre tid. Vanligt är att kognitiva terapeuter använder olika tilläggsmetoder, som t ex schematerapi eller mindfulnesss.

Kognitiv och beteendeinriktad terapi är en etablerad och välbeprövad terapiform som bygger på modern forskning. Studier visar att metoden är effektiv vid ett flertal psykiatriska diagnoser däribland depression, panikångest och andra ångesttillstånd, ätstörningar, borderline, aggressionsproblematik och fobier.

Läs mer om kognitiv och beteendeinriktad terapi på www.sfkbt.se
eller på www.kbt.nu

Läs mer olika psykoterapeutiska inriktningar på www.samradsforum.se

Psykodynamisk psykoterapi

En grundläggande tanke inom psykodynamisk psykoterapi är att psykiska symtom uppkommer då människor inte hittar fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer. Symtomet behandlas inte, utan ses som ett meningsfullt uttryck för en inre eller yttre konflikt, eller en svårighet som behöver bearbetas så att den får en konstruktiv lösning. När lösningen uppnåtts kommer symtomet att minska eller försvinna. Terapin tar sikte på att utforska känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i vardagen men för att göra det ägnas tid åt att förstå individens livshistoria. Vid svårare trauman ägnas stor del av tiden till att bearbeta minnen och känslor från dessa händelser.

I den psykodynamiska terapin är relationen mellan terapeut och patient central. Tanken är att patienten, genom terapeutens empatiska och ickevärderande lyssnande, ska uppleva sig accepterad som den hon är. En utgångspunkt är också att de svårigheter som individen bär med sig kommer att synas i relationen. När detta sker försöker terapeuten hjälpa patienten till en känslomässig förståelse vilket ger en fördjupning och förstärkning av arbetet. 

Psykodynamisk psykoterapi är etablerad och välbeprövad. Forskning visar att metoden är effektivt vid flera psykiatriska diagnoser.

Läs mer om psykodynamisk psykoterapi på www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se
Läs mer om olika psykoterapeutiska inriktningar på www.samradsforum.se

EMDR och traumabearbetning

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) är en behandlingsmetod för traumatiska minnen och de konsekvenser som dessa minnen har fått.

Psykologiska trauman kan beskrivas som allvarligare händelser av olika slag, t ex överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. När det sker överväldigas man av starka känslor så att det normala sättet att bearbeta och reagera på information sätts ur spel.

Vid EMDR-behandling används bilateral stimulering, vanligtvis ögonrörelser, för att bearbeta traumat. Man kan ännu inte förklara exakt hur metoden fungerar men mycket tyder på att ögonrörelserna skapar ett speciellt avslappnat tillstånd i informationsbearbetningssystemet och att detta skapar förutsättningar för nya tankar och perspektiv och underlättar bearbetningen av de traumatiska minnena. EMDR-behandlingen tycks aktivera nätverk av associerade minnen och kunna hjälpa centrala nervsystemet att släppa fixeringen

EMDR har vetenskapligt påvisad effekt och är numera en evidensbaserad och internationellt erkänd psykoterapeutisk metod för behandling av traumatiska minnen och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Läs mer om EMDR på www.emdr.se

© Elisabet Heigard 2011, webbdesign: Mats Aronsson Stockholm, foto: Lena Ringstad


Avspänning, meditation, hypnosmetodik och andra tilläggsmetoder


Konsultation, chefstöd, coachning


Handledning